slide

Процедури до 17.06.2016

Поделение Описание Дата Документи
332 ДГС Карнобат "Избор на фирма извършваща геодезическо заснемане на стабилизиран горски камионен път, преминаващ през отдели/подотдели: 200,193,192,194,195,196,197,201 на територията на ТП ДГС Карнобат с приблизителна дължина 6000м. при минимална широчина на пътя 26.11.2015


319 ДГС Карнобат " Доставка чрез покупка на 1 /един/ брой употребяван автомобил с висока проходимост за нуждите на ТП "ДГС Карнобат" 05.11.2015

276 ДГС Карнобат " Извършване на задължителни профилактични медицински прегледи и изследвания на служителите на "ЮИДП" ДП, ТП "ДГС Карнобат" гр. Карнобат, предвидени в Наредба № 3/28.02.1987 година за задължителните предварителни и периодични меди 14.09.2015
249 ДГС Карнобат договаряне без обявление с посредничеството на борсов посредник, чрез борсова сделка за доставка чрез покупка на горива за нуждите на ТП "ДГС Карнобат" 19.08.2015
247 ДГС Карнобат " Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика, ремонт, доставка и монтаж на резервни части, гуми и консумативи за МПС и селскостопанска техника, по обособени позиции за срок от 12 месеца ДГС Карнобат 19.08.2015инф. изпълнен договор_1.zip /14.12.2016/
инф. изпълнен договор_2.zip /14.12.2016/
148 ДГС Карнобат "Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания на служителите на "ЮИДП" ДП ТП "ДГС Карнобат" гр. Карнобат, предвидени в Наредба № 3/28.02.1987 г." 19.05.2015

136 ДГС Карнобат "Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания на служителите на "ЮИДП" ДП ТП "ДГС Карнобат" гр. Карнобат, предвидени в наредба №3"| 04.05.2015

112 ДГС Карнобат "Извършване на ремонтно-възстановителни работи на мостови съоръжения, пътища и канавки", вследствие на нанесени повреди и щети от проливните дъждове на територията на ТП "ДГС Карнобат". 31.03.2015
78 ДГС Карнобат Информация по чл.44 ал.10 ДГС КАРНОБАТ 27.03.2015
79 ДГС Карнобат Информация по чл.44 ал.10 ДГС КАРНОБАТ 27.03.2015
15 ДГС Карнобат "Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания на служителите в ТП ДГС Карнобат, предвидени в Наредба №3/1987 год. за задължителните предварителни и периодични прегледи на работниците" 26.11.2014