slide

Гoрска сертификация | ДГС Карнобат

Предварителен анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услиги през 2024 г.
Файл
Добавен
25.03.2024 / ДГС Карнобат
Провеждане на среща със заинтересованите лица от дейността на ТП ДГС Карнобат - планирани горскостопански дейности през 2024 г.
Файл
Добавен
25.03.2024 / ДГС Карнобат
Информация за насаждения, предвидени за сеч през 2024 г. на територията на ТП ДГС Карнобат
Файл
Добавен
25.03.2024 / ДГС Карнобат
РЕЗЮМЕ НА МОНИТОРИНГА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИНДИКАТОРИТЕ ПО ПРИНЦИП 8 НА ТП „ДГС КАРНОБАТ” ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2023 Г. ДО 31.12.2023 Г. по индикатор 8.4.1
Файл
Добавен
25.03.2024 / ДГС Карнобат
Доклад за изпълнението на изискванията за безопасност и здраве при работа през 2023
Файл
Добавен
25.03.2024 / ДГС Карнобат
Доклад за мониторинг на сертифицирани горски територии и ГВКС на територията на ТП "ДГС Карнобат" извършен през 2023 г
Файл
Добавен
25.03.2024 / ДГС Карнобат
Доклад за изпълнението на изискванията за безопасност и здраве при работа през 2022
Файл
Добавен
31.03.2023 / ДГС Карнобат
Резюме на мониторинг за резултатите по принцип 8 през 2022 г
Файл
Добавен
30.03.2023 / ДГС Карнобат
Доклад за мониторинг на ГВКС през 2022 г.
Файл
Добавен
30.03.2023 / ДГС Карнобат
Предварителен анализ на външните ефекти от изпълнението на горскотопанските дейности
Файл
Добавен
30.03.2023 / ДГС Карнобат
Годишен план на планираните горскостопански дейности през 2023 г.
Файл
Добавен
30.03.2023 / ДГС Карнобат
Планирани горскостопански дейности през 2023 г. в ТП ДГС Карнобат
Файл
Добавен
14.03.2023 / ДГС Карнобат
Информация за предвидените насаждения за сеч през 2023 г.
Файл
Добавен
14.03.2023 / ДГС Карнобат
Карта ДГС Карнобат
Файл
Добавен
09.11.2022 / ДГС Карнобат
Резюме на ГСП Карнобат и обединено ГСП Сунгурларе
Файл
Добавен
09.11.2022 / ДГС Карнобат
Списък на с екосистемни услуги и услуги предоставяни от ТП ДГС Карнобат и списък на разпространените лечебни растения(съгл. Индикатор 5.1.1)
Файл
Добавен
08.11.2022 / ДГС Карнобат
Политика за управление на горите на територията на ТП ДГС Карнобат (съгл. Индикатор 7.1.3)
Файл
Добавен
08.11.2022 / ДГС Карнобат
Политика на ТП ДГС Карнобат срещу корупция и сродни на нея явления (съгл. Индикатор 1.7.3)
Файл
Добавен
08.11.2022 / ДГС Карнобат
Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за корупция, корупционни прояви или конфликт на интереси
Файл
Добавен
08.11.2022 / ДГС Карнобат
Вътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползване, правата на работници и местни общности (съгл. Индикатори 1.6.1., 2.6.1., 4.6.1)
Файл
Добавен
08.11.2022 / ДГС Карнобат