Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2214 ДГС Карнобат 26.06.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,315.16 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на механизирана поддръжка на същестуващи минерализовани ивици и противопожарни лесокултурни прегради в териториалния обхват на ТП ДГС Карнобат Виж пълна информация
Процедура № 2214 на ДГС Карнобат от 26.06.2018 е прекратена!
1447 ДГС Карнобат 16.11.2017 Открита процедура 10,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Поддръжка на офис техника (компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, сървър, принтери, копирни машини, монитори, телефони и факс апарати, ups устройства, мрежово оборудване, модеми, рутери и др., вкл. и техника в извънгаранционен срок), поддръжка на настолни оперативни системи, вкл. Windows сървър 2012, поддръжка на лицензирани антивирусни и хакерски системи, включителни доставка на резервни части, материали и консумативи за нуждите на ТП "ДГС Карнобат" Виж пълна информация
1434 ДГС Карнобат 11.10.2017 17.10.2017 Събиране на оферти с обява 2,088.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания, предвидени в Наредба № 3 / 1987г. "за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците" и Наредба № 3 от 25.01.2008г. "за условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина" Виж пълна информация
1431 ДГС Карнобат 13.11.2017 Открита процедура 42,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Техническо обслужване, ремонт, доставка и монтаж на резервни части, гуми, консумативи и принадлежности за МПС, стопанисвани от ТП "ДГС Карнобат" по обособени позиции за срок от 12 месеца" Виж пълна информация
1374 ДГС Карнобат 10.10.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 60,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за обекти собственост на "Югоизточно държавно предприятие" ДП - гр.Сливен, които са в териториалния обхват на ТП "Държавно горско стопанство Карнобат" с открита процедура по реда на чл.18, ал.1, т.1, във връзка с чл.20, ал.1, т.1 "б" от Закона за обществените поръчки." Виж пълна информация
1258 ДГС Карнобат 01.08.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други бланки за нуждите на "ЮИДП" ДП ТП "ДГС Карнобат" Виж пълна информация
1214 ДГС Карнобат 17.07.2017 Договаряне без предварително обявление 3,272.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на механизирана поддръжка на съществуващи минерализовани ивици и противопожарни лесокултурни прегради в териториалния обхват на ТП ,, ДГС - Карнобат "" Виж пълна информация
1162 ДГС Карнобат 30.06.2017 07.07.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 7,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Периодична доставка, чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП "ДГС Карнобат" Виж пълна информация
982 ДГС Карнобат 01.06.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,272.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на механизирана поддръжка на съществуващи минерализовани ивици и противопожарни лесокултурни прегради в териториалния обхват на ТП "ДГС Карнобат". Виж пълна информация
730 Централно Управление 07.03.2017 1703 Продажба на стояща дървесина на корен 543,940.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен по асортименти от обект 1703 - горска територия – държавна собственост, стопанисван от „Югоизточно държавно предприятие” ДП, съгласно Приложение № 1 - неразделна част от настоящата документация. Виж пълна информация
693 ДГС Карнобат 19.01.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ДОСТАВКА ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ, МОНТАЖ И ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА 1/ЕДИН/ БРОЙ НОВ КОЛОНЕН КЛИМАТИК ЗА НУЖДИТЕ НА ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ТП ДГС- КАРНОБАТ Виж пълна информация
289 ДГС Карнобат 08.11.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 8,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ПОДДРЪЖКА НА ОФИС ТЕХНИКА (КОМПЮТРИ, ПРЕНОСИМИ КОМПЮТРИ, ХАРДУЕР И СОФТУЕР, ПРИНТЕРИ, КОПИРНИ МАШИНИ, МОНИТОРИ, ТЕЛЕФОННИ И ФАКС АПАРАТИ, UPS УСТРОЙСТВА, МРЕЖОВО ОБОРУДВАНЕ, МОДЕМИ, РУТЕРИ,СЪРВЪР И ДР. ВКЛ. И ТЕХНИКА В ИЗВЪНГАРАНЦИОНЕН СРОК), ВКЛЮЧИТЕЛНО ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТП “ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КАРНОБАТ“ Виж пълна информация
257 ДГС Карнобат 18.10.2016 Открита процедура 43,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Техническо обслужване, основен и текущ ремонт , профилактика, доставка на резервни части и консумативи , доставка, монтаж и баланс на автомобилни гуми и джанти за МПС стопанисвани от ТП "ДГС- Карнобат", по обособени позиции Виж пълна информация
237 ДГС Карнобат 13.09.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,908.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания предвидени в Наредба 3 /1987 г :"За задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците" и Наредба 3/25.01.2008 г. :"За условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина " Виж пълна информация
94 ДГС Карнобат 19.07.2016 22.07.2016 Открита процедура 3,360.00 лв. без ДДС
Предмет: ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ ИЗВОЗНИ ПЪТИЩА – ІV кат. пореден № на обект 2016-15, в обект № 1619 за откриване и осигуряване на достъп до временно недостъпни горски басейни Виж пълна информация
Процедура № 94 на ДГС Карнобат от 19.07.2016 е прекратена!