Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2963 ДГС Карнобат 12.04.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
579 куб.м. 1254 куб.м. 100 куб.м. 1885 куб.м. 1538 куб.м. 20 куб.м. 5376 куб.м.
шир, игл
1902 Процедури за продажба на дървесина 238,740.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 1902 , подотд.:5 а; б; 47 д; и; к; 48 е; з; 192 а; 193 з; и; 1005 ж; з; 1006 в; 1036 а, от ДГТ в териториалния обхват на ТП „ДГС - Карнобат” Виж пълна информация
Процедура № 2963 на ДГС Карнобат от 12.04.2019 е прекратена!
2953 ДГС Карнобат 26.03.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
173 куб.м. 459 куб.м. 8 куб.м. 808 куб.м. 43 куб.м. 0 куб.м. 1491 куб.м.
игл, шир
1917 Процедури за добив на дървесина 34,813.57 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ДГТ, в обект 1917, отд. 216 в; 216 г; 1181 з; 1061 и; 1063 ж Виж пълна информация
2907 ДГС Карнобат 27.03.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 299 куб.м. 449 куб.м. 0 куб.м. 748 куб.м.
шир
1915 Процедури за добив на дървесина 15,535.96 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект №1915, отд. 320 "а",327 "а", 340 "з"находящ се на територията на ТП ДГС Карнобат,ОГТ Виж пълна информация
2901 ДГС Карнобат 22.03.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 488 куб.м. 732 куб.м. 0 куб.м. 1220 куб.м.
шир
1905 Процедури за добив на дървесина 25,925.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугата сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад от обект №1905, отд. 259 б,в,г, ДГТ на ТП ДГС -Карнобат Виж пълна информация
2900 ДГС Карнобат 22.03.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 527 куб.м. 790 куб.м. 0 куб.м. 1317 куб.м.
шир
1904 Процедури за добив на дървесина 28,025.76 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугата сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад от обект №1904, отд. 258 ж,з,к,л ДГТ на ТП ДГС -Карнобат Виж пълна информация
2852 ДГС Карнобат 06.03.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 81 куб.м. 120 куб.м. 0 куб.м. 201 куб.м.
шир
1914 Процедури за добив на дървесина 4,174.77 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект №1914, отд. 360 "з", находящ се на територията на ТП ДГС Карнобат,ОГТ Виж пълна информация
2827 ДГС Карнобат 21.02.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП ДГС Карнобат за срок от 12 месеца Виж пълна информация
2819 ДГС Карнобат 27.02.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 8646 куб.м.
чб, бб, бк,гбр и др
1903Ц Продажба на стояща дървесина на корен 351,057.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по асортименти и категории от обект 1903Ц- горски територии – държавна собственост, стопанисвани от „Югоизточно държавно предприятие” ДП и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС Тича, ТП ДГС Карнобат, ТП ДГС Сливен, ТП ДГС Котел, ТП ДГС Твърдица и ТП ДГС Стара река. Виж пълна информация
2778 ДГС Карнобат 13.02.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 93 куб.м. 139.00 куб.м. 0 куб.м. 232 куб.м.
шир.
1913 Процедури за добив на дървесина 4,818.64 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект №1913, отд. 326"б", находящ се на територията на ТП ДГС Карнобат Виж пълна информация
2753 ДГС Карнобат 31.01.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
137 куб.м. 135 куб.м. 4 куб.м. 468 куб.м. 319 куб.м. 0 куб.м. 1063 куб.м.
шир, игл
11908 Процедури за добив на дървесина 23,979.55 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугата сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад от обект № 11908, отд. 1056 д, 1057 а, 1057 б, 1057 е, ДГТ на ТП ДГС -Карнобат Виж пълна информация
2752 ДГС Карнобат 31.01.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
36 куб.м. 72 куб.м. 2 куб.м. 561 куб.м. 331 куб.м. 0 куб.м. 1002 куб.м.
шир, игл
11907 Процедури за добив на дървесина 22,089.53 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугата сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад от обект № 11907, отд. 1055 г, 1055 д, 1056 ж, ДГТ на ТП ДГС -Карнобат Виж пълна информация
2733 ДГС Карнобат 20.02.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 11932 куб.м.
дб,бк,цр, гбр,бб и др.
1901Д Дългосрочни договори 568,908.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за продажба на стояща дървесина на корен по категории от обект 1901Д - горска територия – държавна собственост, стопанисван от „Югоизточно държавно предприятие” ДП, съгласно Приложение № 1, неразделна част от Заповед № РД-10-04/10.01.2019г. за откриване на търг с явно наддаване. Виж пълна информация
Процедура № 2733 на ДГС Карнобат от 20.02.2019 е прекратена!
2724 ДГС Карнобат 31.01.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 11184 куб.м.
бб, чб, дб
1902Ц Продажба на стояща дървесина на корен 426,491.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за продажба на стояща дървесина на корен по асортименти от обект 1902Ц- горска територия – държавна собственост, стопанисван от „Югоизточно държавно предприятие” ДП, съгласно Приложение № 1 - неразделна част от настоящата документация. Виж пълна информация
2711 ДГС Карнобат 23.01.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
14 куб.м. 15 куб.м. 8 куб.м. 1684 куб.м. 154 куб.м. 0 куб.м. 1875 куб.м.
игл, шир
1816 Процедури за добив на дървесина 39,083.08 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугата сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад от обект № 1816,отд. 308 з; 321 в,е; 331 л, ОГТ Виж пълна информация
2671 ДГС Карнобат 13.12.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 654 куб.м. 981 куб.м. 0 куб.м. 1635 куб.м.
шир
1907 Процедури за добив на дървесина 36,656.70 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ДГТ, в обект 1907, отд. 266-з, 268-д,268-е,268-ж,269-и Виж пълна информация
2670 ДГС Карнобат 13.12.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
10 куб.м. 8 куб.м. 0 куб.м. 310 куб.м. 185 куб.м. -0.15 куб.м. 513.2 куб.м.
бб, бл, цр
11802 Процедури за добив на дървесина 10,859.06 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад в обект 11802, отд. 1228-б, 1229-г, 1230-о. Виж пълна информация
2629 ДГС Карнобат 03.12.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 404 куб.м. 346 куб.м. 0 куб.м. 752 куб.м.
бл, цр, кгбр, мжд
11902 Процедури за добив на дървесина 16,438.82 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП"ДГС Карнобат" на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад в обект 11902, отдели: 1185"а", 1185"б". Виж пълна информация
2628 ДГС Карнобат 03.12.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
6 куб.м. 3 куб.м. 0 куб.м. 756 куб.м. 613 куб.м. 0 куб.м. 1378 куб.м.
бл, цр, кгбр, мжд
11901 Процедури за добив на дървесина 30,132.16 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП"ДГС Карнобат" на дейностите" сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад в обект 11901, отдели: 1184"д", 1186"и", 1186"г" Виж пълна информация
2599 ДГС Карнобат 30.11.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
55 куб.м. 58 куб.м. 2 куб.м. 61 куб.м. 69 куб.м. 0 куб.м. 245 куб.м.
чб ; шир
11826 Процедури за добив на дървесина 5,638.06 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина по чл.27 от НУРВИДГТДОСПДНГП., обект 11826, ДГТ на ТП ДГС-Карнобат Виж пълна информация
2596 ДГС Карнобат 03.01.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 49,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Техническо обслужване, ремонт, доставка и монтаж на резервни части, гуми, консумативи и принадлежности за МПС, стопанисвани от ТП ”ДГС Карнобат” в две обособени позиции за срок от 12 месеца Виж пълна информация