Процедура № 7014 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Карнобат 20.05.2024 13,870.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Възлагане на дейности: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина от временен склад от обект 2410, подотдели 397 "б", "в", 400 "е", находящи се в ОГТ, ТП ДГС Карнобат, ЛФ 2024.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2410 шир 0 куб.м. 23 куб.м. 0 куб.м. 205 куб.м. 137 куб.м. 0 куб.м. 365 куб.м.