Процедура № 6953 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Карнобат 26.02.2024 57,789.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Извършване на добив на дървесина, съгласно Наредба № 8/05.08.2011 год. за сечите в горите – сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз, рампиране до временен склад на добитата дървесина от годишния план за ползване на дървесина за 2024год. от горски насаждения, разположени в горски територии – общинска собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Карнобат“, обект № 2405, отд./подотдели: 335 "б","г"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2405 игл,шир 195 куб.м. 664 куб.м. 15 куб.м. 473 куб.м. 175 куб.м. 0 куб.м. 1522 куб.м.