Процедура № 6904 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Карнобат 18.01.2024 08.02.2024 4,200.00 лв. без ДДС Процедури по Закона за държавната собственост Търг с тайно наддаване
Предмет Обект №1 който включва следните поземлени имоти: - Поземлен имот в горска територия – държавна собственост, с идентификатор 65111.51.13, площ 117 229 кв. м. в землището на с. Садово, община Сунгурларе, област Бургас, местност Машеница, трайно предназначение на територията: горска, начин на трайно ползване: друг вид дървопроизводителна гора, номер по предходен план 051013, при граници и съседи: 12766.79.75 и 65111.51.37, съгласно скица на поземлен имот № 15-1457911-16.12.2022 г., издадена от СГКК - гр. Бургас, попадащ в отдел 41, подотдел „6“, в териториалния обхват на „Югоизточно държавно предприятие” ДП; - Площ за отдаване под наем с размер 123507 кв. м., определена с координатите на граничните точки съгласно комбинирана скица, изработена от инж. Славейка Тодорова – част от поземлен имот с идентификатор 03959.165.21, с площ 1075287 кв. м., по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бероново, община Сунгурларе, област Бургас, местност Минералната вода, трайно предназначение на територията: горска, начин на трайно ползване: друг вид дървопроизводителна гора, при граници и съседи на целия имот: 03959.15.13, 03959.165.25, 03959.165.28, 03959.16.49 и др., съгласно скица № 15-1457906-16.12.2022 г., издадена от СГКК - гр. Бургас. В границите на площта от 123507 кв. м. за отдаване под наем попада отдел 255, подотдели „3“, „5“, „7“, „8“ по Горскостопански план /ГСП/ от 2014 г. на ТП ДГС „Карнобат”, в териториалния обхват на „Югоизточно държавно предприятие” ДП; - Поземлен имот в горска територия – държавна собственост, с идентификатор 65111.51.15, площ 33585 кв. м. в землището на с. Садово, община Сунгурларе, област Бургас, местност Дрянов дял, трайно предназначение на територията: горска, начин на трайно ползване: друг вид дървопроизводителна гора, номер по предходен план 051015, при граници и съседи: 65111.51.16, 65111.51.59, 12766.79.77, 12766.79.92, 12766.79.75, 12766.79.91, 12766.79.76 и 65111.51.14 съгласно скица на поземлен имот № 15-1457912-16.12.2022 г., издадена от СГКК - гр. Бургас, попадащ в отдел 43, подотдел „3“, в териториалния обхват на „Югоизточно държавно предприятие” ДП; - Площ за отдаване под наем с размер 6435 кв. м., определена с координатите на граничните точки съгласно комбинирана скица, изработена от инж. Славейка Тодорова – част от поземлен имот с идентификатор 65111.51.37, с площ 17341 кв. м., по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Садово, община Сунгурларе, област Бургас, местност Кривия дол, трайно предназначение на територията: горска, начин на трайно ползване: друг вид дървопроизводителна гора, при граници и съседи на целия имот: 65111.51.13, 12766.79.75, 12766.79.90 и 65111.51.63, съгласно скица № 15-1457915-16.12.2022 г., издадена от СГКК - гр. Бургас. В границите на площта от 6435 кв. м. за отдаване под наем попада част от отдел 41, подотдел „5“ по Горскостопански план /ГСП/ от 2014 г. наТП ДГС „Карнобат”, в териториалния обхват на „Югоизточно държавно предприятие” ДП; - Поземлен имот в горска територия – държавна собственост, с идентификатор 65111.51.54, площ 8850 кв. м. в землището на с. Садово, община Сунгурларе, област Бургас, местност Машеница, трайно предназначение на територията: горска, начин на трайно ползване: друг вид дървопроизводителна гора, номер по предходен план 051054, при граници и съседи: 65111.51.55, 12766.79.76, 65111.51.56, 65111.51.63, 65111.51.62, 65111.51.57, 65111.51.58 и 65111.51.48 съгласно скица на поземлен имот № 15-1457917-16.12.2022 г., издадена от СГКК - гр. Бургас, попадащ в отдел 41, подотдел „2“, в териториалния обхват на „Югоизточно държавно предприятие” ДП; - Поземлен имот в горска територия – държавна собственост, с идентификатор 65111.51.62, площ 2451 кв. м. в землището на с. Садово, община Сунгурларе, област Бургас, местност Кривия дол, трайно предназначение на територията: горска, начин на трайно ползване: друг вид дървопроизводителна гора, номер по предходен план 051062, при граници и съседи: 65111.51.54, 65111.51.56, 65111.51.63 и 65111.51.57 съгласно скица на поземлен имот № 15-1457932-16.12.2022 г., издадена от СГКК - гр. Бургас, попадащ в отдел 41, подотдел „3“, в териториалния обхват на „Югоизточно държавно предприятие” ДП.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.