Процедура № 6813 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Карнобат 10.10.2023 43,860.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Извършване на добив на дървесина, съгласно Наредба № 8/05.08.2011 год. за сечите в горите – сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз, рампиране до временен склад на добитата дървесина от годишния план за ползване на дървесина за 2023 год. от горски насаждения, разположени в горски територии – общинска собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Карнобат“, обект № 2309, отд./подотдели: 348 "и", 356 "г", "д", 402 "а", "б", "в", 413 "д", "ж", "п".

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2309 шир 36 куб.м. 183 куб.м. 10 куб.м. 535 куб.м. 356 куб.м. 0 куб.м. 1120 куб.м.