Процедура № 6729 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Карнобат 11.07.2023 66,543.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Извършване добив на дървесина, съгласно Наредба № 8/05.08.2011 год. за сечите в горите– сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз, рампиране до временен склад на добитата дървесина от годишния план за ползване на дървесина за 2023 год. от горски насаждения, разположени в горски територии – общинска собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Карнобат“, обект № 2308, отд. подотдел: 106 "в", "к"; 107"и", "л",120 "г", "д",320 "г"; 374"в", "к", 377"ж",400"в", 406"а1".

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2308 игл, шир 0 куб.м. 160 куб.м. 234 куб.м. 819 куб.м. 488 куб.м. 0 куб.м. 1701 куб.м.