Процедура № 6305 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Карнобат 30.09.2022 19,040.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване, рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина на временен склад, в едно с товарене, транспорт и разтоварване на дървесина франко до дома на клиента от Обект № 12216 с подотдели 1028 "е", 1067 "о", 1067 "т", 1260 "м" от ДГТ по реда на НУРВИДГТ - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, ЛСФ 2022

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
12216 шир 0 куб.м. 8 куб.м. 0 куб.м. 69 куб.м. 193 куб.м. 0 куб.м. 270 куб.м.