Процедура № 6304 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Карнобат 30.09.2022 36,690.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване, рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина на временен склад, в едно с товарене, транспорт и разтоварване на дървесина франко до дома на клиента от Обект № 2224 с подотдели 83 "б" , 83 "в",,, 99 "а", 235 "ч" от ДГТ по реда на НУРВИДГТ - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, ЛСФ 2022

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2224 игл, шир 0 куб.м. 2 куб.м. 3 куб.м. 303 куб.м. 202 куб.м. 0 куб.м. 510 куб.м.