Процедури

Процедура № 6117 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение ДГС Карнобат
Първа дата 03.05.2022
Втора дата
Начална цена 1,080.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за възлагане на лесокултурни дейности
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Процедура за възлагане на комплекс от дейности с предмет: „Отглеждане на горски култури-едногодишна култура топола” в горски територии от ДГФ на територията на ТП "ДГС Карнобат",

Данни за дървесината

Обект/и № 354-1
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.