Процедура № 5763 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Карнобат 07.12.2021 2,707.54 лв. без ДДС Процедури за възлагане на лесокултурни дейности Oткрит конкурс
Предмет Възлагане на дейностите: „Механизирано почистване и механизирана подготовка на почвата за залесяване” в горски територии от ДГФ на територията на ТП "ДГС Карнобат"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.