Процедура № 5751 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Карнобат 03.12.2021 25,070.89 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс Възлагане добива на дървесина с предмет: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект 12204, подотдел 1188"д", 1187"е",1194 "а" на територията на ТП "ДГС Карнобат", ДГТ, ЛФ 2022

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
12204 шир 12 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 549 куб.м. 334 куб.м. 1 куб.м. 896 куб.м.