Процедури

Процедура № 4973 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение ДГС Карнобат
Първа дата 15.01.2021
Втора дата
Начална цена 269,107.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с явно наддаване
Предмет Документация за предварителна продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен по сортименти и категории дървесина от годишния план за ползване на дървесината за 2021 година, от обект № 2103 – горски територии, държавна собственост, стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Карнобат”

Данни за дървесината

Обект/и № 2103
Дървесен вид игл, шир
Едра 814 куб.м.
Средна 2301 куб.м.
Дребна 138 куб.м.
Технологична 3303 куб.м.
За огрев 282 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 6838 куб.м.