Процедури

Процедура № 4928 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение ДГС Карнобат
Първа дата 09.12.2020
Втора дата
Начална цена 16,585.64 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Пряко договаряне
Предмет Добив на дървесина по чл.27 от НУРВИДГТДОСПДНГП., Обект № 2026, подотдели 1183 "в", 1183 "г", 1183 "м", 1184 "г", ДГТ на ТП ДГС-Карнобат

Данни за дървесината

Обект/и № 2026
Дървесен вид игл
Едра 201 куб.м.
Средна 51 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 454 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 706 куб.м.