Процедура № 4928 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Карнобат 09.12.2020 16,585.64 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Пряко договаряне
Предмет Добив на дървесина по чл.27 от НУРВИДГТДОСПДНГП., Обект № 2026, подотдели 1183 "в", 1183 "г", 1183 "м", 1184 "г", ДГТ на ТП ДГС-Карнобат

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2026 игл 201 куб.м. 51 куб.м. 0 куб.м. 454 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 706 куб.м.