Процедури

Процедура № 3561 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение ДГС Карнобат
Първа дата 08.11.2019
Втора дата
Начална цена 10,047.31 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата пряко договаряне
Предмет Добив на дървесина по чл.27 от НУРВИДГТДОСПДНГП., обект 1930, ДГТ на ТП ДГС-Карнобат

Данни за дървесината

Обект/и № 1930
Дървесен вид игл
Едра 59 куб.м.
Средна 128 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 258 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 445 куб.м.