Процедури

Процедура № 3309 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение ДГС Карнобат
Първа дата 26.07.2019
Втора дата
Начална цена 36,123.25 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата пряко договаряне
Предмет Добив на дървесина по чл.27 от НУРВИДГТДОСПДНГП., обект 1924, ДГТ на ТП ДГС-Карнобат

Данни за дървесината

Обект/и № 1924
Дървесен вид игл
Едра 123 куб.м.
Средна 378 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
Технологична 1112 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1616 куб.м.