Процедури

Процедура № 2409 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение ДГС Карнобат
Първа дата 21.09.2018
Втора дата
Начална цена 2,960.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Договаряне
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Обществена поръчка по гл.9 ППЗОП
Предмет Текущ ремонт на съществуващи, временни горски пътища и направа на нови такива, осигуряващи достъп до обектите в I-ви ГСУ на територията на ТП ДГС Карнобат ”, съгласно одобрена план-сметка от «ЮИДП» ДП – Сливен с рег. инд. №К -13-03-7/19.03.2018 година

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.