Процедури

Процедура № 237 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение ДГС Карнобат
Първа дата 13.09.2016
Втора дата
Начална цена 1,908.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Обществени поръчки/Профил на купувача
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Събиране на оферти с обява
Предмет Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания предвидени в Наредба 3 /1987 г :"За задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците" и Наредба 3/25.01.2008 г. :"За условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина "

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.