Процедура № 1463 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Карнобат 20.10.2017 19,516.25 лв. без ДДС Процедури за възлагане на лесокултурни дейности Профил на купувача Открит конкурс "Почвоподготовка, залесяване и отглеждане на горски култури на територията на ТП "ДГС Карнобат"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.