ЮИДП проведе обучение за процеса, резултатите и ползите от залесяването

„Югоизточно държавно предприятие“ ДП гр. Сливен изпълнява Проект „Подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите, чрез прилагане на лесовъдски практики и залесяване на територията на Югоизточно държавно предприятие Сливен“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз. В изпълнение на проекта ЮИДП ДП гр.Сливен проведе обучение за процеса, резултатите и ползите от залесяването. Събитието се проведе на територията на ДГС-Карнобат. В него участие взеха възпитаници от горскостопанската паралелка на СУ „Христо Ботев“ – гр. Сунгурларе. Лесовъдите проведоха обучителна беседа с учениците, в която ги запознаха подробно с методите и особеностите на залесяването, както и за професията „лесовъд“, ролята им в горите и какви грижи и усилия се полагат за стопанисването им. Малко след това, учениците имаха възможност да приложат новите знания на практика. В землището на с. Есен, лесовъдите и младежите извършиха засаждане на фиданки от червен дъб. Учениците бяха разделени на групи и под вещото ръководство на горските служители изпълниха задачата. Чрез направата на ръчни тераси, изкопаване на дупки и засаждането на дръвчетата в тях, учениците участваха в създаването на новата култура. Всички ученици бяха много впечатлени от усилията, които лесовъдите полагат ежедневно за създаването, отглеждането и съхраняването на горите. Те обещаха, че всеки път, когато посещават природата, ще спазват всички правила - няма да изхвърлят боклуци, палят огън на нерегламентирани места, късат и чупят растения и клони, защото вече знаят колко труд е необходим за създаването на българските гори. Реализирането на проекта, който ЮИДП изпълнява, ще доведе до подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите. Това ще спомогне за съхраняването на естественото биоразнообразие, повишаване адаптацията и устойчивостта на горските екосистеми към промените в климата и повишаване потенциала им за усвояване на емисии на парникови газове.