slide

Гoрска сертификация

Доклад за ГВКС на територията на ТП "ДГС Карнобат"
Файл
Добавен
19.09.2019 / ДГС Карнобат
Резюме от извършен мониторинг по принцип 8 от FSC стандарт
Файл
Добавен
19.09.2019 / ДГС Карнобат
Предварителен анализ на ефекта от горскостопанските дейности
Файл
Добавен
02.05.2019 / ДГС Карнобат
Годишен план 2019 г.
Файл
Добавен
02.05.2019 / ДГС Карнобат
Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДГС-Карнобат
Файл
Добавен
23.07.2018 / ДГС Карнобат