Обща информация

ДГС Карнобат

"Югоизточно Държавно Предприятие" ДП - Сливен
В миналото района на бившата Карнобатска околия е бил наситен с много нискостъблени гори, а в околностите на Карнобат горите били гъсти и високи .Хората отдавна осъзнали важността на това богатство , което трябва да се съхранява и умножава .
Първият старши горски стражар в Карнобатска околия – Стефан Косатев е назначен през 1893 г. През 1895 г. в околията са назначени 6 души горски стражари, а през 1897 г. горските стражари в района нарастват на 31 души . Самостоятелно административно лесничейство – Карнобат се основава през 1904 г. , оглавявано от помощник лесничея Стефан Атанасов. През 1952 г. в Карнобат се обособява Горско стопанство със задача да стопанисва горите , да залесява и охранява и Горско промишлено стопанство , което поема експлоатацията на горите на територията на Карнобатското и Подвиското горски стопанства.На 01.03.1960 г. двете стопанства се обединяват в едно горско стопанство .
В началото на седемдесетте години започва изграждането на яз. Камчия с цел осигуряване на питейна вода за северните части на Бургаски район и гр. Варна. Разположен е по течението на река Луда Камчия с дължина 26 км. Водния обем е 228 млн. kуб.м. Първият технически проект за борба с ерозията във водосбора на язовира от 1968 г. предвижда противоерозионни залесявания на площ от 30 285 дка и строеж на баражи. През всичките години ДГС – Карнобат е залесило 16 000 дка гори , с което почвената ерозия е овладяна и са изградени 20 масивни баражи .
За задоволяване нуждите от посадъчен материал стопанствотo разполага с два разсадника : Държавен горски разсадник – Карнобат и Държавен горски разсадник – Камчия .
ДГС – Карнобат извършва и ловна дейност включваща опазване и подхранване на дивеча – благороден елен , диви свине , сърни, отглеждане и разселване на фазани, изграждане на хранилки и ловни чакала.
На територията на стопанството се намират два защитени природни обекта : Защитена местност ,, Орлиците,, и Защитена местност ,,Урумово лале,, .
ЗМ ,,Урумово лале ,, се намира край с. Венец , общ.Карнобат. Урумово лале (Tulipa urumoffii) е растителен вид от род Лалета, наречен на името на българския ботаник Иван Урумов, то е български ендемит, защитен от Закона за биологичното разнообразие и включен в Червената книга на Република България.
ЗМ ,,Орлиците,, се намира в землището на с.Камчия, общ. Сунгурларе. Разположена е на площ 315,6 ха , което е част от държавния горски фонд на ДГС – Карнобат. Местността включва няколко отделни отвесни скални формации – Голяма Орлица , Малка Орлица и Беклембир, с надморска височина 500 до 840 м и гората около тях .Старото название на местността ,,Картал кая,, означава ,,Орлова скала,, , защото в миналото , а нерегулярно и сега на тези места гнездят или кацат за почивка скални орли /картали/ и египетски лешояд / акбуба/.Ботаническите проучвания до този момент показват високо видово разнообразие - над 340 вида висши растения. Част от тях са редки , ендемични и защитени , включени в Червената книга на България.Такива са пролетната циклама/ботурче/, триръбестата хептаптера, източната ведрица и др.Установени са и 14 вида диворастящи орхидеи , всички включени във Вашингтонската конвенция /SITES/.Много интересни , красиви и атрактивни от тях са двурогата пчелица , обикновена пърчовка , недоразвития лимодорум , пурпурната , маймунската, пирамидалната орхидеи. Установени са нови находища на 16 вида растения/неизвестни досега в литературата/ за Източна Стара планина.Дървесните видове са представени от бук, габър, зимен дъб, цер, липа, дива череша, турска леска, клен, планински ясен, планински бряст и др. Някои от тези дървета са с внушителни размери.Птичето разнообразие също е високо – 71 вида наблюдавани до момента. Някои от тях , като египетски лешояд, скален орел , голям и малък ястреб , черен кълвач са защитени и включени в Червената книга на България. По скалите гнездят скални и червенокръсти лястовици , гарвани гробари и черношипи ветрушки. В близката рекичка се срещат и гнездят водни косове. Бозайниците са представени от благородни елени , сърни, диви свине, вълци, лисици, чакали, белки, диви котки , язовци. От гризачите се срещат диви зайци, два вида сънливци , катерици. Интересни и ставащи все по-редки са пеперудите лястовича опашка , голямо и малко нощно пауново око. Впечатляващи насекоми са бръмбарът еленов рогач, няколко вида едри сечковци, карпатския скорпион, различни цикади.Херпетофауната е представена от пепелянки, змия медянка, гущери
В непосредствена близост до ЗМ,,Орлиците,, се намира Крумовата вана- малък, но красив водопад, чийто струи се изливат във ,,вана,, ,за която преданието гласи , че лично Цар Крум я е използвал за баня. Тук се намира и Крумовият мост на Ришкия проход.
cta-panel-image
news-panel-image
  • ДГС-Карнобат организира засаждане на дръвчета в градски парк за Седмица на гората

    Активни залесители в градския парк бяха децата и жителите на Карнобат.

  • Демонстрационно залесяване по ОПОС се проведе на територията на ДГС-Карнобат

    Горски служители и ученици от горскостопанската паралелка към СУ „Христо Ботев“ - гр. Сунгурларе заедно се включиха в залесяването на дръвчетата.